Lunet

Utrecht - 2012

Opdrachtgever

Krooder Advies

Partner

Franz Ziegler

De Nieuwe Hollandse Waterlinie (NHW) is het voormalige verdedigingsstelsel van inundatiegebieden en forten dat het westen van ons land moest verdedigen tegen vijanden uit het oosten en zuiden. Als onderdeel van de Hollandse Waterlinie zijn destijds ook rondom de stad Utrecht meerdere verdedigingswerken gebouwd. Deze forten liggen in een halve cirkel ten noorden en oosten van de stad. De gemeente Utrecht is nu eigenaar van deze monumenten en heeft het voornemen om al deze forten openbaar toegankelijk te maken met een eigentijdse bestemming. Het Lunet wordt omringd door woningbouw, maar kent een inteme rust door de aanwezigheid van een lommerrijk stadspark. In de gepresenteerde visie wordt ingezet op het realiseren van een ‘pleisterplaats’.  Door het toevoegen van kleinschalige woon– en dagvoorzieningen voor jong volwassenen met een verstandelijke beperking krijgt het fort ook een permanente woonbestemming . Met deze woonbestemming is een duurzaam gebruik geborgd en krijgen de bewoners de kans om via passende dagbesteding maatschappelijk betrokken te blijven in een bijzondere woonomgeving.